Antradienis, 22 birželio 2010 00:00

Mokinių elgesio taisyklės

VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės

                         

Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai pagrįsti Švento Rašto principu

Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems“(Lk 6,31)

1. Mokinys privalo laikytis mokykloje priimtinų elgesio normų, gerbti mokyklos bendruomenės narius.

2. Mokinys privalo gerbti ir saugoti Mokyklos vardą, elgtis mandagiai.

3. Mokinys privalo laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, būti aktyvus, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (pasiekimų knygelę, knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.), stropiai mokytis (jei mokinys baigia trimestrą su nepatenkinamais pažymiais, jam direktoriaus vardu yra reiškiamas įspėjimas. Jei mokinys baigia mokslo metus su dviem ir daugiau nepatenkinamų pažymių, mokytojų taryboje svarstomas klausimas dėl jo kėlimo į aukštesnę klasę arba šalinimo iš mokyklos).

4. Mokinys privalo pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams,  neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais, draudžiama kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus ir kt.).

5. Pamokų ir pertraukų metu mokiniams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kita asmenine garso, vaizdo bei kompiuterine technika (pažeidus šią taisyklę, prietaisas atimamas ir grąžinamas tėvams). Mokykloje draudžiama slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius, garsiai klausytis muzikos. Mokykloje draudžiama žaisti azartinius žaidimus siekiant materialinės naudos.

6. Mokiniui draudžiama praleisti pamokas be pateisinamos priežasties. (Praleistos pamokos turi būti pateisintos raštu ne vėliau kaip per tris dienas nuo grįžimo į mokyklą. Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas. Praleidus daugiau negu 50 % mokomojo dalyko trimestro pamokų, vertinimas – neatestuota; praleidus trečdalį trimestro mokomojo dalyko pamokų be pateisinamos priežasties, įvertinimas – neatestuota).

7. Mokinys privalo į mokyklą ateiti tvarkingai, švariai ir neiššaukiančiai apsirengęs,  dėvėti uniformą, laikytis asmens higienos reikalavimų. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje.

8. Draudžiama smurtauti, reketuoti, tyčiotis, apkalbinėti, peštis, bėgioti po mokyklą ir pan. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.

9. Ugdymo proceso metu mokiniui draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos. Išimtis: tėvų raštiškas įsipareigojimas, kad jie atsako už savo sūnau ar dukros saugumą pertraukų metu jiems esant už mokyklos teritorijos ribų. Apie išėjimą iš mokyklos būtina informuoti klasės auklėtoją arba pavaduotoją.

10. Mokinys privalo tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą (inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Mokinys, pastebėjęs sugadintą arba gadinamą mokyklos turtą, privalo pranešti apie tai mokyklos administracijai).

11. Mokiniui draudžiama į mokyklą atsinešti nesaugių, gyvybei pavojingų daiktų (peiliukų, degtukų, petardų, šaunamųjų ginklų ir pan.).

12. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti svaigalus, narkotines ir psichotropines medžiagas, atsinešti jas į mokyklą bei platinti. (Pažeidus šią taisyklę, nagrinėjamas klausimas dėl mokinio pašalinimo iš mokyklos).

13. Pertraukų metu klasės turi būti vėdinamos, mokiniai privalo išeiti iš klasės, koridoriuose mokiniams draudžiama, lakstyti, šiukšlinti, stumdytis. Už piktybišką šiukšlinimą mokykloje ir m-klos teritorijoje bus paskirta sutvarkyti dalį mokyklos teritorijos.

14. Naudotis valgykla leidžiama tik tvarkaraštyje numatytu laiku, valgykloje privaloma  elgtis drausmingai laikantis nustatytos tvarkos.

15. Pasibaigus pamokoms ir užklasinei veiklai mokinys privalo saugiai grįžti namo, pageidaujant tėvams mokinys gali likti mokykloje popietinėse užimtumo grupėse. Draudžiama pasilikti mokykloje po pamokų be mokyklos darbuotojų priežiūros.

Perspėjimas dėl pirotechnikos naudojimo mokykloje:
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 1761 straipsnis. 
Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas

Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytas pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, – užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.

Skaityti 15603 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 13 spalio 2016 10:53